Bodemadvieskalender helpt akkerbouwers bij beter bodembeheer

Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (de beschikbaarheid) meststoffen, pH en organische stof. De vervolgactie beperkt zich vooral tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw.

Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar twaalf leden en Wageningen University & Research alle akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer.

De Bodemadvieskalender geeft algemene adviezen en links naar achtergrondinformatie. Akkerbouwers kunnen er direct mee aan de slag, zich er verder in verdiepen of er het gesprek met hun adviseur over aangaan. De adviezen variëren van het opstellen van een bemestingsplan en het verbeteren van de bodemstructuur tot het toepassen van groenbemesters en het controleren van de drainage.

Kennis vergaard
De bodem vormt de basis van een duurzame teelt. Tegelijkertijd ontbreekt het aan kennis over veel bodemeigenschappen, welke waardes ‘goed’ zijn en wat geschikte verbetermaatregelen zijn. Met de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Beter bodembeheer‘ is al veel kennis vergaard. Dit krijgt de komende jaren een vervolg en vertaling in maatwerkadvies voor akkerbouwers.

Bodemmaatlat
Kennis verbeteren, verspreiden en toepassen in de akkerbouwpraktijk maken deel uit van het Actieplan Plantgezondheid. In 2022 is introductie van een laagdrempelige, praktische Maatlat Bodemkwaliteit voorzien. De maatlat ondersteunt akkerbouwers bij het meten, registreren en beoordelen van bodemeigenschappen. Dat leidt weer tot mogelijke verbetermaatregelen. De maatlat krijgt aansluiting bij de kennis uit de PPS ‘Beter bodembeheer’, de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden en gangbare bedrijfsmanagementsystemen.

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en Vavi.

Bron artikel: Nieuwe Oogst

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier
marktrapportages per sector.