Covid 19 heeft weinig vat op bedrijfsvoering agrariërs

“Meer zorgen om Carola dan om Corona”

Roggel ● Het Coronavirus heeft een redelijk beperkte impact op de bedrijfsvoering van de Nederlandse boeren en tuinders. Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect, specialist in Agrimarketing, in samenwerking met onderzoeksinstituut Branches & Trends, onderdeel van Etil Research Group.

Het bureau deed medio mei online onderzoek bij 548 representatieve agrarische bedrijven in de sectoren akkerbouw, glastuinbouw, opengrondstuinbouw, graasdier, varkens- en pluimveehouders en overig. Op een schaal van 1-10 gaven respondenten aan welke impact Corona op hun bedrijfsvoering heeft.       

Belangenorganisaties in de agrarische sector luidden bij het uitbreken van Covid 19 terecht de noodklok. Wat is de impact van het virus op de markten, prijzen, arbeid en export? Welke sectoren zouden economisch worden getroffen door de schade van het virus? En naast de te verwachten financiële gevolgen, wat is de impact van de Corona crisis op het mentale welbevinden van de Nederlandse boeren en tuinders? Voor AgriDirect en Branches & Trends redenen dit te onderzoeken.

Quote respondent: ‘Prijzen kalveren en slachtkoeien onderuit’

Invloed op het bedrijf
Op de vraag welke inwerking de Coronacrisis op dit moment op hun bedrijf heeft geeft 12,5% van de agrariërs in de akkerbouw aan dat de impact op dit moment zeer groot is. Voor tuinbouw glas geldt een percentage van 25,4%. Tuinbouw open scoort 4,3%.  Graasdier komt uit op 6,5%. Voor varkens- en pluimvee geldt 11,8%. Overig scoort 16,1%. 

Quote respondent: ‘1,5 miljoen tulpenbollen geruimd’

Gevolgen afzet/export
Agrariërs schatten in dat de draagwijdte van het coronavirus gevolgen heeft voor hun afzet/export. In de akkerbouw verwacht 22,9 % een zeer grote impact op afzet/export. Voor tuinbouw glas geldt een percentage van 35,8%. Tuinbouw open scoort 11,4%. Graasdier komt uit op 17,1%. Varkens- en pluimvee scoort 22,1%. Overig is 10,6%.

Quote respondent: ‘Onze afzet is vergroot, verkoop aan particulieren’

Investeringen
Investeringsplannen toont een divers beeld. Enerzijds geven boeren en tuinders aan dat Corona geen impact heeft op hun investeringsplannen. Anderzijds ervaren ze juist een zeer grote impact. De cijfers. Geen impact – Akkerbouw: 20,8%. Tuinbouw glas: 23,9%. Tuinbouw open: 28,6%. Graasdier: 18,8%. Varkens- en pluimvee: 29,4%. Overig 20,4%. Zeer grote impact- Akkerbouw 19,8%. Tuinbouw glas: 35,8%. Tuinbouw open: 17,1%. Graasdier: 11,8%. Varkens- en pluimvee: 13,2%. Overig 6,1%.

Zomer
Met de zomer voor de deur verwachten agrariërs geen grote verschillen qua impact van het virus met de huidige situatie. Op de 1-10 schaal van geen impact (1) tot zeer grote impact (10) is de gemiddelde score van alle sectoren 6,5.

Quote respondent: ‘Meer vraag naar lokaal geteeld product’

Externe ondersteuning
Op de vraag of de deelnemers in het onderzoek zich gesteund voelen door externe organisaties antwoordt 22% daadwerkelijk steun te ondervinden, 21,8% vindt van niet. Het tevredenheidspercentages over steun van belangenorganisaties als LTO, ZLTO, LLTB, POV, NAV, NMV, NVP en NOP laat over de hele linie een percentage zien van 34,8%. De gemeente toont een percentage van 4,1%. De Nederlandse overheid behaalt een score van 13,8% en de EU komt uit op 2,1%. De respondenten geven aan goed op de hoogte te zijn van steun- en noodmaatregelen. De 650 miljoen euro aan extra noodmaatregelen voor de agrarische sector is bij 70,4% van alle deelnemers aan het onderzoek bekend. De financiële noodgift van 4.000 euro kan bij de agrariërs rekenen op een bekendheidspercentage van 82,2%. Van de 650 miljoen aan extra noodmaatregelen maken akkerbouw (12,5%), tuinbouw glas (10,4%) en tuinbouw open (4,3%) daadwerkelijk gebruik. Alle sectoren samen geven aan van bovenstaande regeling in de zomer van 2020 gebruik te willen maken. (13,5 %).

Fysieke en geestelijke gezondheid
De Coronacrisis doet weinig af aan het werkplezier van boeren en tuinders. Op de 1-10 schaal scoort de vraag of het werkplezier is afgenomen een gemiddelde van 3,9. Hetzelfde geldt voor slapeloosheid: score 3.0. Het gevoel er alleen voor te staan behaalt een score van 3,6. Gevoelens van machteloosheid geven een gemiddelde score van 5,7. Gevoelens van onzekerheid geven voor alle sectoren een gemiddelde score van 6,1.

Quote respondent: ‘Besef dat landbouw ertoe doet’

Langere termijn
Tenslotte. Deelnemers aan het onderzoek is de vraag voorgelegd welke impact de Coronacrisis voor de langere termijn op hun bedrijf heeft. Bij akkerbouw voorziet 18,8% dat de huidige crisis ook op langere termijn een grote impact op het bedrijf zal hebben. Bijna geen impact scoort 8,3%. Tuinbouw glas laat een score zien van grote impact (19,4%) t.o.v. bijna geen impact (6,0%). Bij tuinbouw open ligt de verhouding exact gelijk (5,7%). Bij graasdier verwacht 15,3% van de respondenten een grote impact; tegenover een score van bijna geen impact van 10,0%. Bij varkens- en pluimveehouders is de verhouding 13,2% grote impact, 2,9% procent bijna geen impact. Overig scoort 14,8% grote impact t.o.v. 17,7%. bijna geen impact.  

Quote respondent: ‘Ik maak me meer zorgen om Carola dan om Corona’

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderzoek of inlichtingen/toezenden van het volledige onderzoeksrapport kunt u zich wenden tot dhr. Cyriel Hendrix, Business Development Manager, AgriDirect. Tel.: 0475-492549. E-mail: cyriel@agridirect.nl