Dalende trend in investeringsintenties landbouwmachines

Dalende trend in investeringsintenties landbouwmachines

In vergelijk met vorig jaar zijn minder bedrijven geneigd te investeren in landbouwmachines. Waar vorig jaar 31,5 % van de bedrijven aangeeft plannen te hebben in een investering in één van de bevraagde landbouwmachines (binnen nu en 2 jaar), is dat in de huidige campagne 27,5% van de bedrijven (-4%). Vrijwel alle investeringsintenties zijn gedaald ten opzichte van eenzelfde meting een jaar geleden. Enkele uitzonderingen waar het investeringspercentage positief is ontwikkeld zijn trekkers (vollegrondgroentebedrijven) en kunstmeststrooiers (akkerbouw en vollegrondgroente).

Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect. In december is gestart met de informatieverzameling bij akkerbouw-, vollegrondgroente- en loonwerkbedrijven. Ruim 2.650 bedrijven beantwoordde inmiddels vragen over investeringsplannen in landbouwmachines.

■ Trekker
Kijkend naar investeringsintenties in afzonderlijke landbouwmachines scoort de trekker het hoogst. 14,5 % van de akkerbouw- en 17,7% van de vollegrondgroentebedrijven is voornemens binnen nu en 2 jaar te investeren in een nieuwe of gebruikte trekker. Bij bedrijven die agrarisch loonwerk uitvoeren is 21,6% van plan te investeren in een trekker. In vergelijk met vorig jaar liggen de investeringsplannen bij vollegrondgroentebedrijven 1,6% hoger. Een dalende ontwikkeling is zichtbaar bij akkerbouwers (–1,5%) en agrarische loonwerkers (-3,7%).

■ Spuitmachine
Met name in spuitmachines is het verschil in investeringsplannen relatief groot. Van de akkerbouwbedrijven heeft op dit moment 5,6% plannen om binnen 2 jaar te investeren in een spuitmachine. Bij vollegrondsgroentebedrijven is dit 5,2% en bij agrarische loonwerkers is dit 2,9 %. Dit is in alle sectoren ruim 3 % lager dan de meting die vorig jaar in dezelfde periode is uitgevoerd.

■ Grondbewerkingsmachine
In grondbewerkingsmachines verwacht 5,2% van de vollegrondgroentebedrijven binnen nu en twee jaar te investeren. Bij akkerbouwers is dit 4,5% en bij agrarische loonwerkers 3,6%. Dit is bijna een halvering van de plannen zoals vorig jaar gemeten.

Kunstmeststrooier
De kunstmeststrooier is de enige machine die een vergelijkbaar resultaat als vorig jaar behaalt. Het verschil per sector is maximaal 0,5%. In de huidige meting geeft ca. 3,5% van de akkerbouw- en vollegrondgroentebedrijven en 1,4% van de agrarische loonwerkers aan plannen te hebben binnen nu en 2 jaar te investeren in een kunstmeststrooier.

■ Investeringsplannen in overige landbouwmachines
De overige machines die AgriDirect inventariseert scoren allemaal ca. 3% of lager (bedrijven die aangeven binnen nu en 2 jaar verwachten te investeren). Zo zijn het met name vollegrondsgroentebedrijven (3,2%) die een investering plannen in zaai/plantmachines. Daarnaast zijn het met name de agrarische loonwerkers die plannen hebben voor een investering in een maaier (2,4%) of bemestingsmachine (1,7%). Ook hier geldt weer dat t.o.v. vorig jaar procentueel minder bedrijven plannen hebben op korte termijn te investeren.

■ Grote machines
Met name in de grote machines zoals rooiers, combines, maaidorsers, oogstmachines en hakselaars is, als vanzelfsprekend, slechts een beperkt aantal bedrijven voornemens te investeren. Voor deze machines schommelt het investeringspercentage rond de 1% over de diverse bedrijfstakken.

 

Voor meer informatie neem contact op met Luke Hekers van AgriDirect

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

 

Bron: Agridirect B.V.