Meer dan de helft van de 60+ boeren heeft geen opvolger klaar staan

Een meerderheid van de agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd van 60 jaar of ouder heeft geen opvolger in het bedrijf. De verschillen over de opvolgsituatie naar sector zijn groot.

Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie die AgriDirect in 2021 en 2022 aan informatie heeft verzameld over de leeftijd en opvolgsituatie van ruim 14.500 agrarische bedrijven verdeeld over de diverse sectoren.

Gemiddelde leeftijd agrariërs in Nederland
Uit de inventarisatie blijkt dat de gemiddelde leeftijd van het agrarisch bedrijfshoofd 58 jaar is. Akkerbouwers en fruittelers zijn met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar het oudst terwijl de geitenhouders met 54 jaar het jongst zijn. Gemiddeld is ruim 1 op 3 bedrijfshoofden (36%) ouder dan 60 jaar. Bedrijven met akkerbouw tellen met 42% de meeste 60-plussers. Slechts een kwart van de bedrijfshoofden (24%) is jonger dan 50. De geitenhouderij kent met 37% de meeste 50-minners. Fruitteelt kent met 20% de minste 50-minners

Gemiddelde leeftijd Bedrijfshoofd Boerenbedrijf

Opvolgsituatie bedrijfshoofd Boerenbedrijf

Opvolgsituatie 60+ boeren
Kijkend naar de opvolgsituatie bij bedrijven met een bedrijfshoofd van 60 jaar of ouder geeft minder dan de helft (45%) aan een opvolger te hebben. In de veehouderij zijn binnen deze leeftijdscategorie (60+) de meeste opvolgers aanwezig (pluimvee- 69%, geiten- 65%, melkvee- 61% en varkenshouders (56%). De veehouderij telt daarmee een hoger percentage opvolgers dan de teeltsectoren (opengrondgroente 51%, akkerbouw en bloembollen 47%, Fruit 39%, glastuinbouw 33% en boomkwekerij 31%).

Aandeel 60+ en geen opvolger
Samenvattend is 20% van de agrarische bedrijfshoofden 60 jaar of ouder waarbij (nog) geen opvolger klaar staat. In de veehouderij is bij 19% van de pluimvee-, 13% van de varkens-, 12% melkvee- en 8% van de geitenbedrijven het bedrijfshoofd 60-plus en geen opvolger beschikbaar. In de teeltsectoren is dit aan de orde bij 26% van de boomkwekers, 22% van de akkerbouwbedrijven en fruittelers, 21% van de glastuinders en 16% van de bloembollenbedrijven waarbij het bedrijfshoofd dus 60+ is en geen opvolger in beeld.

Voor meer informatie neem contact op met Luke Hekers van AgriDirect

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

 

 

Bron: Agridirect B.V.